Warsztaty głosu. SINGING: As Life Practice

 Emma Bonnici. Wataszka

Pieśni czekają na twój głos i ciebie, chcą zawibrować w przestrzeni…
The songs are waiting for your voice and for you to vibrate the air.

[English below]

ŚPIEW JAKO PRAKTYKA ŻYCIOWA

Warsztaty tworzą przestrzeń, w której oferujemy wsparcie i prowadzenie służące znajdowaniu i rozwijaniu relacji ze swoim głosem. Pomaga to odkrywać, co masz do opowiedzenia i jakie historie w sobie kryjesz. Podstawą będzie śpiew, dźwięk i polifonia, ruch i trening zespołowy.

PROCES: Będziesz  badać, w jaki sposób twój głos jest połączony z twoim ciałem. To ciało zawiera biografię i życie, które doprasza się wyrażenia, bez względu na to czy widzisz je jako światło czy cień.
Dzięki tej eksploracji możesz odkryć większą zdolność słuchania innych i siebie, utrzymywania przestrzeni, z siłą i bez wysiłku, odnajdywania i łączenia się z wyobraźnią oraz pozwalania, aby pieśni nie były tylko pieśniami, ale też historiami.

TECHNIKA: Będziemy pracować zarówno technicznie z aspektami anatomii i struktury fizycznej związanej z głosem, jak i z rezonatorami i geometrią głosu. Zbadamy, jak wspierać głos, jak rozszerzyć jego zakres i jak wyobrazić sobie wewnętrzną przestrzeń ciała, aby umożliwić większą łatwość i płynność ekspresji.

FORMA: Poza pracą z wyobraźnią, z historią i z samym sobą, korzystać będziemy z pochodzących z różnych tradycji pieśni. Pozwalają one na stworzenie przestrzeni, którą śpiewający mogą wypełnić.

REZONATORY: Kluczowym elementem pracy jest praca nad rezonatorami wokalnymi, które znajdują się w określonych miejscach w ciele i w tej pracy są związane z ekspresją pewnych emocjonalnych i pojęciowych archetypów. Eksploracja wokalna i improwizacja w tych oddzielnych rezonatorach oferuje uczestnikom spojrzenie na ich własne, ciągle zmieniające się relacje z różnymi aspektami siebie, archetypami, a nawet czasami z samym Życiem.

Wszystkie metody, które będziemy stosować, wynikają z osobistego doświadczenia Emmy i jej wieloletniej pracy jako aktorki i nauczycielki. Do wspierania głębszego rozluźnienie mięśni i membran, które mogą być przyczyną ograniczeń oddechowych lub wokalnych, wykorzystywać będziemy między innymi ćwiczenia w parach, różne rodzaje dotyku i delikatnego masażu, elementy metody terapii czaszkowo-krzyżowej.

SINGING AS LIFE PRACTICE

This is a space in which you will be guided and facilitated to find and build a relationship with your own voice, to explore what it is that you have to say and the stories inside. It will be based on the song, sound, and polyphony, on movement and ensemble training.

PROCESS: You will explore how your voice is linked to your body, which in turn holds your biography and the life is inside that is asking to be expressed no matter the light or the shadow. Through this exploration, you will discover a greater ability to listen to others and yourself, to hold space, with strength and without strain, to find and connect to your imagination, and to allow the songs not to be just songs but stories.

TECHNIQUE: We will work both technically with aspects of anatomy and physical structure connected to voice as well as resonators and the geometry of the voice. We will explore how to support the voice, how to expand your range, and how to imagine the internal space of the body to enable greater ease and flow of expression.

FORM: As well as working imaginatively with a story and with ourselves, to this end the songs that are used are specific songs that allow a dramatic space that the singer can fill.

THE RESONATORS: A key component of the work is working on vocal resonators, which are located in certain places in the body and in this work are associated with the expression of certain emotional and human archetypes. Vocal exploration and improvisation in these separate resonators offers participants a perspective on their own, ever-changing, relationship with aspects of themselves, theses archetypes and even at times Life itself.

DLA KOGO | FOR WHOM

Zajęcia te są przeznaczone dla aktorów i nie-aktorów, śpiewaków i nie-śpiewaków, tancerzy i nie-tancerzy i mogą być przydatne, ważne dla wielu osób. Nie potrzebne jest przygotowanie wokalne ani muzyczne. Mogą skorzystać z nich Ci, którzy chcieliby śpiewać, ale mają przekonanie, że nie potrafią, a także Ci, którzy śpiewali, a teraz czują, że zagubili swój głos. Zapraszamy też profesjonalistów, którzy potrafią śpiewać, ale są sfrustrowani skupieniem się na technicznych aspektach głosu. Zapraszamy tych, którzy starają się znaleźć własny głos i odwagę, aby wyrazić siebie, być wysłuchanym i widzianym.

These classes are for actors and non-actors, singers and non-singers, dancers and non-dancers, and will be useful and relevant for all. It is for those who feel they can’t sing or feel they lost their voice somewhere on the journey, it is for professionals who can sing but are frustrated by the focus on technique over substance. The only requirement is to have a go and say yes.

WYMAGANIA | REQUIREMENTS

Oczekujemy od uczestników zaangażowania, skupienia, gotowości do odkrywania i rozwijania swoich możliwości, chęci tworzenia harmonii z innymi, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery – powiedzenia „tak”.

Prosimy o poinformowanie nas z wyprzedzeniem, jeśli istnieje jakikolwiek stan lub uraz, o którym musimy wiedzieć i który może wymagać adaptacji ćwiczeń

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Ze względu na charakter zajęć organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

We expect participants to get involved, focus, ready to discover and develop their abilities, desire to create harmony with others, a friendly and safe atmosphere.
We invite those who try to find their own voice and courage to express themselves, to be heard and seen.
Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

ZASADY | PRINCIPLES OF WORK

Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Podczas warsztatów nie ma możliwości nagrywania, ale na koniec znajdziemy czas, aby wspólnie nagrać to, czego się nauczymy.

CO ZABRAĆ

Prosimy o przybycie w wygodnym stroju, umożliwiającym dynamiczny ruch. Praca odbywa się boso, ale mogą być potrzebne skarpetki i cieplejszy ubiór na bardziej statyczne momenty. Prosimy o zabranie ze sobą wody oraz długopisu i papieru do notowania pieśni.

We expect participants to get involved, focus, ready to discover and develop their abilities, desire to create harmony with others, a friendly and safe atmosphere.
We invite those who try to find their own voice and courage to express themselves, to be heard and seen.
Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

Please come in clothes that are loose-fitting and comfortable for more dynamic movement. The work happens in bare feet, but you may want socks and a jumper for more static moments. Please bring water and a pen and paper to note down the songs. There is no recording during the workshop, but we will make time to collectively record the songs you learn at the end. Please let us know in advance if there is any condition or injury that we need to know of and which may require adaptations

 

PROWADZĄCA | TEACHER:

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie w 2015 roku.

Emma Bonnici is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw.

http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/
www.emmabonnici.com

TERMIN I PLAN ZAJĘĆ | DATE & TIMETABLE

5.09-10.09.2024 (5 dni) od kolacji w czwartek godz. 18, do wtorku obiadu o godz. 14 | (5 days) from dinner on Thursday at 6 p.m. to Tuesday lunch at 2 p.m.

MIEJSCE | PLACE

Dom Gościnny Wataszka, 57-500 Wójtowice, ul. Górna 20. Góry Bystrzyckie, 120 km od Wrocławia

Zobacz miejsce warsztatów http://www.wataszka.com/

CENA i ZALICZKA | PRICE & BOOKING PAYMENT

I Cena promocyjna | Early bird – 2350,00 PLN

zaliczka I | Booking payment I – 650 PLN until 30.04.24,
zaliczka II | Booking payment II – 900 PLN until 30.05.24,

II Cena regularna | Regular price – 2450,00 PLN
Zaliczka I płatna po 30.04.24 | Booking payment after 30.04.24

Cena zawiera opłatę za zajęcia, nocleg i wyżywienie

Price includes class fee, accommodation and meals

Przy rezygnacji do 45 dni przed zajęciami zaliczka jest zwracana w całości, między 45 dni a 30 dni zwracane jest 50% zaliczki, po tym terminie zaliczka nie podlega jest zwrotowi.
W przypadku odwołania warsztatów przez organizatorów, zwracamy wpłatę lub przenosimy ją na inny termin – jeśli wpłacający wyrazi na zmianę terminu zgodę.

Możemy wystawić rachunek za warsztaty – warunkiem jest podanie danych firmy (NIP) przed wpłatą zaliczki.

Payment policy
In case of cancellation up to 45 days before the date of the workshop, 100% of the reservation payment is returned, up to 30 days – 50% of the paid amount, in case of later cancellation the payment is non-refundable.
The organizer reserves the right to cancel the event or change the date for reasons beyond his control with a minimum of 7 working days from the event.
In case of cancellation of the event by the Organiser, the Applicant will receive a 100% refund of the booking fee, without taking into account any other costs (e.g. tickets purchased).

PŁATNOŚĆ | PAYMENT

Zaliczkę prosimy wpłacać po wysłaniu zgłoszenia – formularzem lub mailem – i otrzymaniu potwierdzenia z naszej strony.
Możemy wystawić rachunek za warsztaty – warunkiem jest podanie danych osoby lub  firmy (NIP) przed wpłatą zaliczki.

Please pay the deposit after you have sent in your application – by form or e-mail – and received confirmation from us.
We can invoice you for the workshop – the condition is that you provide us with the details of the person or company (NIP) before paying the deposit.

DANE DO PRZELEWU | TRANSFER DATA

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
Numer konta: 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Iban: PL 84 1140 2004 0000 3502 7923 6774
Swift: BREXPLPWMBK

Tytuł przelewu | Title of transfer

„Emma [data wydarzenia] [Twoje nazwisko ]” – dokładnie taka treść

„Emma [date od event] [Your name]”- exactly the content

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

W SKRÓCIE:

TERMIN | DATE

5.09-10.09.2024 (5 dni)

zapisy trwają

MIEJSCE | PLACE

Dom Gościnny Wataszka, 57-500 Wójtowice, ul. Górna 20. Góry Bystrzyckie, 120 km od Wrocławia

CENA | PRICE

I 2350,00 PLN do 30.04.2024
II 2450,00 PLN

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Anna Tymes
anna.tymes@11dom.pl
tel. +48 505 954 250


Dorota Kamecka
doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

  Zgłoś swój udział | Workshop Application

  Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wataszka 5-10.09.24

  Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person

   Zgłoś swój udział | Workshop Application

   Warsztaty z Emmą Bonnici - Workshop with Emma Bonnici Wataszka 5-10.09.24

   Jeśli chcesz rachunek, podaj dane firmy lub osoby | If you want a bill, enter the details of the company or person

   Anna Tymes
   anna.tymes@11dom.pl
   tel. +48 505 954 250


   Dorota Kamecka
   doro.kamecka@gmail.com
   +48 726 515 498

   Opinie Uczestników | Participants’ opinions

   Singing as Life Practice, workshop led by Emma Bonnici. It is the most thrilling and deep experience in my previous work on voice, close to the heart, the most important point in the research, that I have a joy to lead because of my Scholarship. How to hear a VOICE – this, what cling closest to our soul.

   Emma Bonnici – to nauczycielka i przewodniczka głosów, otwiera nie tylko brzmienie, ale też serca, wrażliwość, oczy i uszy. Przy niej śpiew nabiera sensu, staje się integralną częścią istnienia. Bardzo dużo się od niej nauczyłam.

   Wspominając moje pierwsze spotkanie podczas warsztatów z Emmą, przychodzi mi od razu na myśl pewna błogość, którą osiągnęłam dzięki ćwiczeniom przygotowującym, w pierwszej części zajęć, a potem przeszywanie się głosów, harmonia i poszukiwanie wspólnych ścieżek uwalnianego dźwięku. To było niezwykłe przeżycie.

   Relacje z warsztatów głosu

   Zapisz się na nasz newsletter

    Zapisz się na nasz newsletter

    Otrzymuj informacje o nowych kursach, wydarzeniach, warsztatach i zajęciach:

    Imię i nazwisko*

    Wybierz tematy newslettera:

    Wszystkie wydarzenia Ośrodka 11 Dom

    Tylko:
    TaniecMetoda TREMetoda FeldenkraisaĆwiczenia QigongGłos i śpiewTrening Oczu i Widzenia

    Adres e-mail*

    Miejsce zamieszkania*:

    Wrocław i okoliceInna miejscowość